Vår gård

Vi driver en gård på ca 100 hektar uppdelat på 50 ha naturbetesmarker, 25 ha åker för
vallproduktion samt 25 ha skog.
Till våra egna marker arrenderar vi ca 30 ha naturbetesmarker gränsande till våra egna.
Betesmarkerna består av hagar med stort inslag av ek, hassel och vildkörsbär, typiskt för
vår vackra bygd.
Markerna hålls öppna med en egen besättning av Aberdeen Angus och Wagyu
Totalt med kor, kalvar och ungdjur har vi ca 120 djur.
Betäckning sker med 2 st Wagyutjurar som går med var sin grupp av kor under större
delen av betesperioden.
Våra djur slaktas i vårt eget småskaliga slakteri beläget på gården. Djuren föds och lever
på gården i en lugn och stressfri miljö.